VERHUURVOORWAARDEN

HUURPRiJS

De huurprijs voor 2021 bedraagt € 7,25 p.p.p.n. (minimaal €290,-). Vanaf 1-1-2022 bedraagt de huurprijs € 7,65 p.p.p.n. (minimaal €360,-).
Het eerste etmaal moet volledig worden betaald. Daarna wordt een etmaal in vieren gedeeld en wordt er per dagdeel gerekend.
Moment van aankomst en vertrek hebben dus invloed op de huurprijs.
De huurprijs is inclusief het normaal gebruik van gas, elektra en water. Bijkomende kosten blijven beperkt tot eventuele toeristenbelasting en overschrijding van het normverbruik van energie en water.
Er zijn drie mogelijke aankomst- en vertrekmomenten: 10.00uur, 12.00uur, 15.00uur. Afwijkingen hierop zijn niet mogelijk.
Kamperen is alleen toegestaan voor Scoutinggroepen. Het kampeer tarief is gelijk aan het huurtarief.
De accommodatie staat dan verder ook volledig tot de kampeerders ter beschikking. Het kamperen is alleen mogelijk als extra faciliteit, naast het gebruik van het clubhuis.

HUURPERiODE

De accommodatie wordt uitsluitend verhuurd in aanvulling op het permanente gebruik door de Scoutinggroep. Daardoor kan verhuur op zaterdagen buiten de vakantieperiodes van 09.00 – 18.00 uur zelden plaatsvinden. De beheerder kan u hierover uitsluitsel geven. In de zomerperiode wordt per week verhuurd.

RESERVEREN

Reserveringen kunnen uitsluitend bij de verhuurder geplaatst worden. Vanaf 2 januari kan voor het volgende jaar gereserveerd worden. Na het via de email of telefonisch reserveren bij de Stichting ontvangt u z.s.m. een huurcontract, gebruiksverklaring Staatsbosbeheer, verklaring gebruiksvergunning en factuur. Pas na ontvangst van de waarborgsom van € 250,- wordt het contract geldig.
Betaling van de aanbetaling/waarborgsom dient binnen 14 dagen na contractdatum plaats te vinden.
Alle rechten van de huurder op basis van het contractvoorstel vervallen bij het uitblijven van de betaling van de waarborgsom.

WAARBORGSOM

De waarborgsom bedraagt € 250,-
De waarborgsom dient als bevestiging van het huurcontract. Na de huurperiode zal deze waarborgsom onder inhouding van de bijkomende kosten, overschrijding van het aantal opgegeven personen en eventuele schade aan u worden teruggeboekt.
Eventuele schade, ontstaan tijdens de huurperiode, moet de huurder melden bij de verhuurder.
Indien de huurders niet op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn bij het clubgebouw, dan wel klaar is voor vertrek, wordt er € 50,- van de borg ingehouden.
Indien het gebouw niet voldoende schoon wordt opgeleverd zal de volledige borg worden ingehouden

BETALiNG

Zowel de waarborgsom à € 250.- als het volle factuurbedrag dient u tijdig over te schrijven naar onze bankrekening.
Uw betalingsbewijs en het door ons verstrekte contract gelden als definitieve huurbevestiging en tevens als akkoordverklaring met de voorwaarden genoemd in deze brochure. De factuur dient u minimaal 8 weken voor de aanvang van de huurperiode te voldoen.

ANNULEREN

Wanneer u als gevolg van onvoorziene omstandigheden wilt annuleren dan gelden volgende regels. In het geval dat verhuur aan anderen alsnog mogelijk blijkt zijn slechts administratiekosten à € 50.- verschuldigd. Blijkt verhuur aan anderen niet gerealiseerd te zijn dan blijft 100 % van de huursom verschuldigd.

GEBRUiK GEBOUW & TEREiN

Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere dan scouting- of verenigingsdoeleinden. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan.

De verhuurder heeft ten alle tijde recht op toegang tot het gehuurde en mag controle uitoefenen op de naleving van de voorwaarden en bedingen van de overeenkomst. De leiders en leidsters van Scouting Zuylensteyn moeten na overleg tussen de huurder en verhuurder tot het (niet-) gehuurde gedeelte van de gebouwen worden toegelaten voor het brengen en halen van materialen.
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.
Bij oplevering dienen alle ruimtes achtergelaten te worden met het meubilair zoals beschreven op de plattegronden. Deze zijn te vinden in elke ruimte bij de deur. Tevens staat er bij het plattegrond wat er van de schoonmaak in de betreffende ruimte wordt verwacht.

Het clubhuis is uitgerust met blusmiddelen, een brandmeldinstallatie en diverse noodverlichting. Deze apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd.
Daar deze apparatuur en de controle hierop kostbaar is, maken wij u erop attent dat er (hoge) kosten gepaard gaan met het al dan niet opzettelijk in onbruik laten raken van deze apparatuur. Het is niet toegestaan om in het gebouw te roken.

Het gebouw wordt met keukeninventaris, maar zonder bord/mok/bestek/bedden verhuurd.
Het is niet toegestaan om met auto’s het terrein te betreden. Fietsen dienen in de fietsenstalling buiten het terrein te worden geparkeerd.
De kampvuurkuil is uitsluitend bedoeld om onbehandeld hout te stoken in de kampvuurkuil bak. In principe moet stookhout zelf meegebracht worden. Er mag geen hout gesprokkeld worden in het bos.
De palen in het hok naast de kampvuurkuil zijn niet bedoeld als stookhout en mogen ook niet worden verzaagd. Het is niet toegestaan om de aanwezige pizza oven te gebruiken.

In verband met geluidsoverlast voor de omwonenden dient het geluid tot een redelijk niveau beperkt te blijven, versterkt geluid buiten is niet toegestaan.

Het gebouw bevindt zich in het Nationaal park De Utrechtse Heuvelrug. Tussen zonsopgang en zonsondergang mogen er bosspelen in een aan ons toegewezen bosperceel gehouden worden.
Nachtspelen, droppingen etc. zijn dus na zonsondergang verboden. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de gebruiksverklaring van Staatsbosbeheer.

OVERLAST

Stichting Beheer de Kameel behoudt zich het recht toe om de verhuur van haar accommodatie op ieder moment waarop zij dit noodzakelijk acht te beëindigen (op basis van de beoordeling van de vertegenwoordigers van de Stichting betreffende het gedrag van deze huurders en de gevolgen van dit gedrag voor de accommodatie, de scoutinggroep, omwonenden en andere belanghebbenden) en dus huurders per direct de toegang tot de accommodatie te ontzeggen waarbij het recht op teruggave van huurgelden en borg komt te vervallen.

EXTRA AANVULLiNG IVM CORONA

Nav de aangescherpte maatregelen van de overheid en op advies van Scouting Nederland zijn onderstaande zaken van belang.
Opkomsten en activiteiten mogen óók binnen plaats vinden. Houd je aan de afstandsregels zoals onder leiding en jeugdleden op deze factsheet vermeld en het maximum aantal personen dat zich binnen de accommodatie of (in groepjes) op het terrein mag bevinden.
Daarnaast dient er een aanwezigheidsregister ingevuld te worden zodat er meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek. Stichting Beheer De Kameel zal deze informatie tot 4 weken na de opkomst bewaren.

HiERONDER ViND U EEN AANTAL ZAKEN DiE WiJ WiLLEN BENADRUKKEN:

Iedereen tot en met 12 jaar (én begeleiders) mag meedoen, tenzij:

Iedereen van 13 tot en met 18 jaar (én begeleiders) mag meedoen, tenzij:

Kampen worden georganiseerd in kamp bubbels. We houden het kamp veilig:
– activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht;
– deelnemers wassen met vaste regelmaat en extra vaak hun handen;
– hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes;
– hygiëne, gezondheid en voedselveiligheid staan extra hoog in het vaandel, er zijn extra en vaste schoonmaakmomenten;
– er is extra aandacht voor het ventileren van de tenten en groepsaccommodaties;
– een bonte avond kan alleen in de buitenlucht;
– er zijn meer rustmomenten.

OPLEVEREN VAN DE ACCOMMODATiE

De huurder zorgt zelf voor de schoonmaakmiddelen, de verhuurder stelt de materialen
beschikbaar. Het clubgebouw dient schoon te worden opgeleverd, met extra aandacht voor:
– De contactpunten: deurklinken, raamklinken, leuningen en lichtschakelaars.
– Het sanitair: toiletten, wasbakken, vensterbanken, wanden, kranen en deuren
– De keuken: wanden, fornuis, keukengerei en afzuigkap
Zodat een volgende gebruiker van de accommodatie met evenveel plezier gebruik kan maken van de veilige omgeving.

TOT SLOT

Als de huurder zich niet aan de richtlijnen houdt zal de toegang tot het terrein worden ontzegt.
Tijdens de verhuurperiode kunt u een onverwachte controle krijgen op het naleven van de voorgaande afspraken. Mocht er uit het niet opvolgen van de richtlijnen een boete voortkomen dan zal die compleet voor rekening van de huurder zijn.

ONDERTEKENiNG